Home » Koopovereenkomst Refige

Koopovereenkomst Refige

Hieronder kun je ons koopovereenkomst alvast doorlezen.


De ondergetekenden:
• Naam: Meriam vd Dobbelsteen
• Adres: Steegschenhofscheweg 1a
• Woonplaats fokker/verkoper: Velp (nb)
Verder te noemen “verkoper”
En:
• Naam:
• Adres:
• Postcode en Woonplaats koper:
• Telefoonnummer
• Email:
Verder te noemen “koper”
In aanmerking nemende:
- Dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven raskat, verder noemen “de kat”, en te kennen geeft deze te willen verkopen:
- Dat de koper de kat van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom:
- Dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
Komen het volgende overeen:
1. Afstammeling van de kat
1.1 Het betreft de kat van het ras Maine coon geboren uit:
Naam vader:
Geboortedatum vader:
Stamboomnummer/afstammelingsbewijs/registratiebewijs:
Kleur:


Naam moeder:
Geboortedatum:
Stamboomnummer/afstammelingsbewijs/registratiebewijs:
Kleur:


1.2 Omschrijving van de kat:
Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Stamboomnummer/afstammelingsbewijs/registratiebewijs:
Kleur:
Chipnummer:
• Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 Koop/levering/risico
2.1 Verkoper verkoopt de hiervoor in sub. 1.2 omschreven kat aan koper voor de koopsom van € 750
Koper betaald wel/geen * handgeld (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien de koper bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag aan handgeld van €………
Voldoet met een maximum van 50% van de koopsom en het restantbedrag ad €……….. voldoet bij de levering van de kat dient dit artikel ingevuld en geparafeerd te worden. Wordt de koop voor levering, om wat voor reden dan ook, door de koper geannuleerd, dan wordt het handgeld niet geretourneerd wegens door de verkoper gemaakte en te maken kosten. Wordt de koop voor levering door de verkoper, om wat voor reden dan ook, geannuleerd, dan wordt het handgeld volledig geretourneerd.

 

Aanbetaling € …………. Voldaan dd…………………………..Paraaf verkoper……………

 

 

 

 


2.2 De kat is minstens 12 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van levering wordt vastgesteld op of omstreeks……………………… , op welke datum de kat op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald dan wel door verkoper bij koper wordt gebracht. Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een ander overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan de verkoper.
2.3 Tot de hiervoor sub 2.2 genoemde datum van aflevering blijft de kat bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de kat in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft de koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.
2.4 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van aflevering de volledige inentingen tegen nies- en kattenziekte heeft gehad.
2.5 De gezondheid van de kat blijkt uit de door de dierenarts van verkoper getekende verklaring op bladzijde 4 van het dierenpaspoort.
2.6 Verkoper zal bij aflevering van de kat alle daarbij behorende bescheiden, tw. Dierenpaspoort, chipgegevens, eigendoms-en afstammingspapieren, aan de koper ter hand stellen.
2.7 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van levering ter identificatie wel voorzien van een chip en geregistreerd is bij de daarbij behorende databank.
2.8 Verkoper garandeert, dat op grond van de voor de beide ouderdieren afgegeven kwalificaties, uitslagen van gezondheidsonderzoek, alsook de wijze waarop het nest, waaruit de kat is voortgekomen, werd gefokt, gehandeld is conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.
2.9 De kat dient binnen 5 werkdagen na levering door de dierenarts van koper opnieuw op zijn gezondheid gecontroleerd te worden. De bevindingen hiervan zullen direct aan de verkoper worden doorgegeven middels toezending van de door de dierenarts ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring.
3. Gebruik/huisvesting/gezondheid/garanties
3.1 Koper wil de kat (enkel als gezelschapsdier/fokdier)* (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Koper wil met de kat wel/niet showen*(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Koper wil met de kat wel/niet gaan fokken incidenteel/regulier*(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien er door de vereniging om medische redenen een fokverbod op de kat rust, verplicht de koper zich de
kat te laten steriliseren/castreren uiterlijk op de leeftijd van 12 maanden.
Indien de kater of poes als fokkat is aangekocht, en deze blijkt niet geschikt voor de fok, dan dient de eigenaar een verklaring van een erkende dierenarts te overleggen met hierin de reden, waarom de kat niet geschikt zou zijn voor de fok. Een fok poes kost € 950,00 euro, indien de poes niet fokgeschikt is. Krijgt de eigenaar de helft van het aankoopbedrag terug, twv. € 475,00.
* Wel/niet van toepassing.

3.2 Verkoper verklaart – op grond van de kwalificaties van de ouderdieren – de kat in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in 3.1 genoemde gebruik geen enkele garanties te kunnen geven als de kat nadrukkelijk als fok- of showdier wordt verkocht. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet behalen van dergelijke kwalificaties door de verkochte kat op shows, of dat de kat als goed fokdier dienst kan doen.


3.3 Koper verklaart dat de kat zal samenleven met het gezin, en niet permanent afgezonderd zal zijn en/of verstoken zal blijven van gezelschap. Indien de genoemde kat van het mannelijk geslacht is en gehouden zal worden als dekkater, dient deze, voor zover mogelijk, niet te worden opgesloten in een kooi maar zich vrij door het huis te kunnen begeven. Wanneer dit door omstandigheden, bijv. sproeigedrag, niet mogelijk is, dient de kat de beschikking te hebben over een ruim verwarmd binnenverblijf en zo mogelijk ook een buitenverblijf. Specificaties hierover worden door de verkoper aangegeven.
3.4 Koper verklaart dat hij/zij op het moment van levering binnen 2 maanden na levering wel/geen andere katten tegelijk in huis heeft/zal hebben.
3.5 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van levering in goede gezondheid verkeert, dat de kat ontwormd is en (zoveel mogelijk) vrij van vlooien en andere parasieten is.
3.6 Koper en verkoper constateren op de datum van aflevering dat de kat geen uiterlijke waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
Koper verklaart de kat hierop bij levering gecontroleerd te hebben (dd………………….., paraaf koper…………… )
3.7 Verkoper verklaart dat de kat, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij is van besmettelijke ziekten.
Koper verklaart de kat hierop bij levering gecontroleerd te hebben (dd………………….., paraaf koper…………… )
3.8 Verkoper verklaart dat de ouders van de kat getest zijn op …………………………………………………………………………:
Zij zijn, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij van erfelijke aandoeningen.
Koper verklaart hiervan kennis genomen te hebben (dd…………………………………., Paraaf koper……………………….)
3.9 Verkoper verklaart dat de kat geen aangeboren aandoeningen heeft voor zover dat op dit moment is vast te stellen.
Koper verklaart de kat hierop bij levering gecontroleerd te hebben (dd………………….., paraaf koper…………… )
3.10 Verkoper garandeert dat de in artikel 1, 2, en 3 vermelde gegevens over de kat en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang zijn.

 

 

4 Gebreken/ontbinding/aansprakelijkheidsbeperking
4.1 Indien binnen 5 werkdagen na aflevering van de kat door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte, aangeboren of erfelijke afwijking lijdt, die reeds bij de kat aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de kat blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1 aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen 5 dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht de kat terug te nemen tegen volledig terugbetaling van de koopsom of wel een andere kat te leveren.
4.1.1 Bij de terugbezorging van de kat bij verkoper dient koper een originele gedetailleerde schriftelijke verklaring te overleggen, waarin de aard van de ziekte of het (verborgen) gebrek omschreven is. De verklaring dient te worden ondertekend door de dierenarts die het onderzoek heeft verricht.
4.1.2 De verkoper heeft het recht om een second opion te laten uitvoeren bij een dierenarts of een specialist van zijn/haar keuze. De kosten van het laatst genoemde onderzoek komen, in geval van het ontbreken van een ziekte, aangeboren of erfelijke aandoening, waardoor de kat niet blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1 aangegeven, voor rekening van de koper.
4.2 Verkoper verklaart aan koper alle risico’s te hebben uitgelegd die kunnen voortvloeien uit de aankoop van een levend wezen als de kat. Verkoper verklaart alle bij de kat aanwezige gebreken eerlijk en open aan de koper te hebben medegedeeld: verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die uit de aanwezigheid van een bekend gebrek voortvloeit. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade bij koper die voortvloeit uit een niet onderkende (erfelijke) aandoening die bij de kat aanwezig blijkt te zijn in de volgende gevallen:
- indien de op dat moment mogelijke testen, met betrekking tot de aangetroffen aandoening, op minimaal de ouderdieren zijn uitgevoerd en deze testen minimaal (definitief) uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van de betreffende aandoening bij de geteste kat.
- indien op dat moment deze erfelijke aandoening nog niet getest kon worden op een wijze die minimaal (definitief) uitsluitsel geeft over de aan- of afwezigheid van de betreffende aandoening bij de geteste kat.
4.3 Indien de verkoper de ouderdieren niet getest heeft op de aanwezigheid van erfelijke aandoeningen zoals vermeld in art. 3 en de kat overlijdt aan een van deze erfelijke aandoeningen voordat de kat de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, heeft de koper recht op een nieuwe kat. Koper kan alleen aanspraak maken op een nieuwe kat indien hij de originele verklaring van een dierenarts en een (sectie) rapport van een specialist veterinaire pathologie van de faculteit voor diergeneeskunde te Utrecht aan verkoper overlegt, waaruit de aard van de erfelijke ziekte blijkt.
4.4 Alle verschijnselen, gebreken en ziekten die vallen onder (ouderdomsverschijnselen), vallen buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. Deze kan hier dan ook nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
4.5 Indien koper de kat zonder enige bescherming buitenshuis laat, draagt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel/ziekte(n) in welke vorm dan ook.
4.6 Indien de kat overlijdt, dient de koper sectie te laten verrichten door een specialist veterinaire pathologie van de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht, zie artikel 4.3. Na overlegging van het originele sectierapport aan verkoper en een bewijs van de gemaakte kosten, zullen de uit de sectie voortvloeiende kosten door koper en verkoper voor ieder 50% worden gedragen.

4.7 Indien de kat is overleden of terugbezorgd, dienen de eigendomsoverdracht, afstammingspapieren en het dierenpaspoort van voornoemde kat aan verkoper te worden overgedragen. Verkoper geeft koper hier een bewijs van ontvangst voor met datum en ondertekening.
4.8 Heeft verkoper bewust gegevens over de gezondheid van de kat achter gehouden, dan wel op enige wijze aantoonbaar onjuiste gegevens aan de koper verstrekt, dan is verkoper aan koper een boete verschuldigd van € 650,- en zal verkoper daarnaast alle door koper geleden schade die uit de verzwijging of misleiding voortvloeit vergoeden.
5 Toepasselijk recht/geschillen/afwijkende afspraken
5.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en competentie komt uitsluitend toe aan de Nederlandse rechter. Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.
5.2 Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen, gedateerd en door beide partijen zijn ondertekend.
5.3 Koper en verkoper komen overeen dat zij een tussen hen gerezen geschil voor zullen leggen aan de adviescommissie inzake klachten van de vereniging NLKV,
De beslissing van de Advies commissie inzake klachten is bindend.
5.4 Koper verklaart van verkoper te hebben ontvangen:
- Dierenpaspoort
- Stamboom dan wel afstammingsbewijs
- Eigendomsoverdracht
- Gegevens chip- indien de kat gechipt is.

5.5 Op deze overeenkomst zijn wel/geen aanvullende bepalingen van toepassing.
Indien zij wel van toepassing zijn, zijn zij slechts geldig indien door beide partijen ondertekend en bijgevoegd.
6 Slotbepaling
Verkoper en koper verklaren van de inhoud van deze koopovereenkomst te hebben kennisgenomen, de afspraken die daarin zijn gemaakt te begrijpen en zich akkoord te verklaren met de hierin opgenomen bepalingen. Mocht er een interpretatieverschil ontstaan tussen koper en verkoper, dan wordt deze interpretatie van verkoper gevolgd, mits deze redelijkheid uit de betrokken formulering kan worden afgeleid.
Aldus in tweevoud getekend op de datum……………………………………….
Te (plaats)…………………………….
Handtekening koper Handtekening verkoper