Home » Formulier herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


- Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en emailadres in te vullen]:- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)


- Adres consument(en)


- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is